مراقبت و نگهداری و آفت های فندق

- 1400/06/18
- 2019
مراقبت و نگهداری و آفت های فندق

درخت فندق  

هرس شاخه های درخت فندق :

در درختان بارده شاخه های جانبی که بر روی شاخه های اصلی قرار دارند هر سال هرس شده سر شاخه های ضعیف حذف می شوند. اگر در هنگام کاشت ، هرس ریشه صورت گرفته باشد در مراحل بعدی نیاز به هرس کمتر خواهد بود ولی وقتی درختان فندق 12 تا 15 ساله شدند بهتر است مقدار زیادی از شاخه های جانبی هرس شوند تا رشد شاخه های قوی تحریک شود. در این حالت در هر درخت 8 تا 10 شاخه باقی می گذارند تا میوه بهتر پر شده و محصول افزایش یابد. اضافه کردن کود دامی به مقدار 30 تن در پائیز به همراه 600 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات و در بهار 400 تا 500 کیلوگرم سولفات آمونیوم یا 300 تا 400 کیلوگرم سیانید کلسیم و یا 150 تا 300 کیلوگرم در هکتار نیترات آمونیوم پیشنهاد می شود.
معمولاً هرس داشت به هنگام خواب درخت یعنی از آذرماه تا اسفندماه است. پس از کاشت نهال ریشه دار در زمین اصلی، نخستین هرس به صورت زیر انجام می شود:
- سربرداری نهال از ارتفاع 80-60 سانتیمتر از سطح زمین
- حذف کلیه شاخه های تنه پائین تر از 40 سانتی متر از کف خاک
- زخم بندی ( پانسمان) شاخه های بریده با چسب باغبانی
- حذف برگ هایی که در طول دوره رشد بعدی روئیده می شوند.( از 40 سانتی متر به پائین)

حذف پاجوشها : 

حذف پاجوشها در اطراف تنه فندق ضروری است به منظور حذف موثر پا جوشها ضروری است که عمل حذف 3 تا 4 بار در سال و تا چند سال پس از کاشت صورت گیرد.حذف پا جوشهای جدید باید تا حد امکان از نزدیک محل رشد آنها صورت گیرد.مبارزه با علف های هرز که توسط علف کش های شیمیایی صورت می گیرد.
آفات و بیماری های مهم فندق ( سفیدک سطحی فندق ):
به صورت لکه های تقریباً کروی به رنگ زرد و سفید دیده می شود که در مرکز هر یک از لکه ها اسپورهای قارچ در اواخر فصل به صورت نقطه های سیاه در می آیند. این بیماریها خسارت چندانی ایجاد نمی کند و فقط باعث ریزش  مختصر برگ می گردد. برای مبارزه با این بیماری، در صورت مشاهده علائم این قارچ روی برگها با در نظر گرفتن  درجه حرارت هوا، می توان از سموم مناسب استفاده نمود.
آفات و بیماری های مهم فندق ( شپشک نرم تن ):
این حشره با مکیدن شیره گیاه موجب تضعیف درخت می گردد و همچنین با ترشح عسلک باعث تجمع گرد و خاک که در سطح برگ، تنه و سرشاخه های درختان و موجب اختلال در فعالیت های فیزیولوژیکی درختان بخصوص فتوسنتز می گردد. برای مبارزه با این آفات می توان از سموم مناسب به صورت سمپاشی زمستانه قبل از مرحله تلقیح درختان استفاده نمود.
آفات و بیماری های مهم فندق ( شته فندق ):
به شته هلو شباهت زیادی دارد و مهمترین علامت تشخیص آن فعالیت دسته جمعی آنها در اطراف برگهای اصلی است. خسارت این آفت با ترشح شدید عسلک همراه است که به نوبه خود موجب جلب مورچگان ، زنبور و مگسهای مختلف و تجمع گرد و خاک می شود. این حشرات ممکن است باعث انتقال بیماریهای ویروسی نیز گردند. برای مبارزه با این آفت می توان از سموم مناسب استفاده نمود.
آفات و بیماری های مهم فندق ( کنه جوانه خوار فندق ):
از مهم ترین آفات فندق به شمار می رود. این آفت ضمن مستقر شدن روی جوانه های تازه، با فروبردن نیش خود موجب تورم و بدشکلی جوانه ها در زمان بازشدن شده، همچنین باعث فساد و خشکیدگی جوانه های گل می گردد. برای مبارزه با این آفت می توان از سموم مناسب در زمان بیدار شدن گیاه و یا زمانی که شاخه ها 2 تا 3 برگی هستند ، استفاده نمود.

میوه فندق  

چروكیدگی یا نارسی :

 حالتی است كه در اثر شرایط نامناسب رشد و عدم تغذیه صحیح گیاه در ایام خشكسالی یا فراوانی محصول، بـیش از 50  درصد سطح مغز فندق چروكیده شده و یا به اندازه كافی رشد نكرده باشد. 

زردی : رنگ زردی است كه در قسمت برش مغز فندق به وجود می آید و در برخی موارد بـا نـرم شـدن و همچنـین تغییـر جزئی بو و یا طعم آن همراه می باشد.

آفت زنده : عبارت است از وجود هرگونه ارگانیسم زنده ، مانند حشرات و كنه ها در هریك از مراحـل رشـد شـامل تخـم ، لارو ، شفیره ، حشره بالغ و قارچ ها كه با تغذیه و یا تكثیر روی مغز فندق موجب آلـودگی و یـا كـاهش كمـی و كیفـی آن می شوند.

آفت زدگی : عبارت است از آلودگی یا خرابی ناشی از هرگونه فعالیت آفات كه به صورت حفره های محل تغذیه شش پایان و كنـه ها ، وجود تنیده ها و پوسته های تخم ، لارو و شفیره و مانند آن در روی مغز فندق یا داخل آن با چشم غیـر مسـلح قابل دیدن می باشد.

كپك : ریسه های كپك است كه در داخل یا خارج مغز فندق با چشم غیر مسلح قابل دیدن می باشد.
 

× صفحه اصلیتماس باما