پودر فندق

پودرمغزفندق ازمغزفندق رست شده تهیه میگردد نوع رست قابل تغییرمیباشد،این محصول جهت استفاده درصنایع شکلات سازی،کیک،بستنی وصنایع وابسته استفاده میشود.