بانگاه سنتی صنعت خشکبار متحول نمی شود

بانگاه سنتی صنعت خشکبارمتحول نمی شود

رمزموفقیت شرکت خشکبارطلایی پاسارگاداستفاده از دانش وعلم روز مدیریت است

یکی ازتجاربازرگانان خوشنام قزوین که تلاش عمده ای برای رونق صنعت خشکباردر قزوین انجام داده«بهزاد رشوند»مدیرعامل شرکت خشکبار طلایی پاسارگادقزوین است.

این کارآفرین وسرمایه گذارموفق که فرزندسرزمین نخبه پرور الموت است،باعرق وتلاشی بی ماننددر استان قزوین برای رونق صنعت خشکبار فعالیت می کند.

همه ساله درآخرین روزهای سال برای ارزیابی وضعیت صنعت خشکبار وبازرگانی به سراغ این نخبه اقتصادی می رویم و مهندس رشوندباصبوری ،پاسخگوی سوال های ماست.

سال1396هم به ایستگاه پایانی رسید،جنابعالی به عنوان صاحب نظردرعرصه اقتصاد ملی واستانی چه اریابی از این سال دارید؟

وضعیت اقتصادی اعم ازملی واستانی درنیمه اول سال96نسبتا خوب بود،باتلاش هایی دربخش های مختلف روندمثبت وقابل قبولی دراین حوزه مشاهده می شد،متاسفانه درنیمه دوم سال باتوجه به اتفاقاتی که در کشور رخ داد وضعیت اقتصادی از حالت طبیعی خارج شدازجمله می توان به اعتراضات پراکنده در دی ماه،نوسانات نرخ ارز وطلاوبورس،کاهش ارزش پول ملی،کاهش قدرت خریدمردم اشاره کردکه آرامش نسبی و امید به آینده رادرحوزه وعرصه اقتصاد تحت تاثیرخودقرارداد،البته استان قزوین باتوجه به ظرفیت قابل توجه بومی خود نسبت به سایر مناطق از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار بود و امیدواریم با تلاش مسئولین،سرمایه گذاران وصاحبان صنعت در حوزه آبیاری تحت فشار،کمک به فعال کردن واحدهای تولیدی تعطیل شده یا نیمه فعال ورایزنی های برون مرزی زمینه صادرات تولیدات استان رادر حوزه صنعت وکشاورزی بیش ازپیش فراهم کنند.

به عنوان یک کارشناس خبره،برای رونق صنعت خشکبار در استاان قزوین چه انتظاری از مسئولین دارید؟

مشکلاتی دربخش های مختلف صنعت ،خشکبار دراستان وجود دارد که باید مسئولین محترم در دستگاه های مختلف اجرایی ذیربط با جدیت به حل آن اهتمام بورزند از جمله می توان به پراکندگی در تصمیم سازی،کم تجربگی ،سنتی بودن در روش های نیل به ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه صنعت خشکبار اشاره نمود،وقتی که در بازی رقابت در مقابل رقیبانی قرار می گیریم که از آخرین متدهاوروش های علمی در زمینه صنعت خشکبار برخوردار می باشند،نمی توانیم بادانش منسوخ شده سنتیونگاه محدود منطقه ایبدون اینکه حلقه های تولید با بازار مصرف ویا پیچیدگی های دانش تجارت جهانی را بشناسیم با آنان رقابت نمائیم ،باید دربرطرف سازی این نواقص با نظارت عالیه مسئولین اقدام شود به طورمثال زمانی قرار بود پارک های صنعتی در حوزه های مختلف صنعت وتجارت در استان قزوین تاسیس شودکه متاسفانه عمل نگردید در هر صورت جلودار برطرف کردن،موانع مسئولین می باشند.

ارزیابی شما ازفعاللیت های اقتصادی و دوری از شرایط رکودپسابرجام چیست،برای توسعه صادرات واشتغال زایی بیشتر چه برنامه ای باید درپیش گرفت؟

متاسفانه دربخش صنعت واقتصاد آن طور که انتظار می رفت نتوانستیم ازفرصت ایجاد شده بعد از برجام استفاده نمائیم،یاببهتر بگوییم چیزی به عنوان پسابرجام نداشتیم بعضی ازاقدامات آگاهانه یا ناآگاهانه در داخل کشور همراه با اقدامات آگاهانه وشیطنت آمیزدرخارج از مرزها،عملا تاثیربرجام رادر عرصه های مختلف اقتصادی منفی ویاحداقل بسیارتقلیل داد؛البته برجام توانست تاثیرات عام خود رابر فضای عمومی کشور گذاشته وجوروانی بلاتکلیفی دراکثر موضوعات به ویژه در بحث اقتصاد را ازبام کشور دورسازد؛اما تحولات مورد انتظار پس ازآن به دلایل فوق بسیار محدود وناچیز شددر صورتیکه برجام فرصت بسیار مغتنمی برای تحول اقتصادی وبه تبع آن رونق درزمینه اشتغال بود،امروز نمی شود با اقتصاد جزیره ای به اهداف متعالی اقتصادی واشتغال حداکثری دست یافت ؛توسعه اقتصادی ورفاه اجتماعی الزاماتی دارند که مهم ترین آنها ایجاد اعتماد در بازارهای جهانی اعم ازسرمایه وکاراست؛قبل از ایجاد این اعتماد کارسختی درپیش پای تولیدواشتغال کشورقرار دارد.

مهم ترین دستاورد امسال برای شرکت خشکبار طلایی پاسارگادچیست؟

فندق یکی ازمهمترین واصلی ترین مواد اولیه برای صنعت محصول شکلات نه تنها در ایران بلکه درجهان امروز است وقتی که صحبت از یک موضوع باگستره ملی یا جهانی می باشدباید نگاهی فراتر از یک نقطه کوچک با مخاطبینی محدود داشت برای رسیدن به این هدف مهم ترین دستاورد که شرکت خشکبار طلائی پاسارگاد سرلوحه کاری خود قرار داده هدایت وجهت گیری مدیریتی علمی وساماندهی بخش های مختلف آن در صنعت فندق می باشد.

ما نمی توانیم در گردونه مدیریت به عقب برگردیم در این راستا آموزش نیروی انسانی وبه روز کردنن اطلاعات تخصصی آنان،توسعه وارتقای دستگاه های تولید،مذاکره کشور برای راه اندازی دوخط کنترل کیفیت وامضای قرارداد باکشور ترکیه و اتریش درحال انجام است.

رمزموفقیت شرکت خشکبار طلائی پاسارگاد چیست؟

رمز موفقیت شرکت خشکبار طلائی پاسارگاد در یک جمله فاصله گرفتن از نگاه ومدیریت سنتی ونزدیک شدن به روش های علمی و داانش محور بامدنظرقرار دادن استانداردهای جهانی برای تهیه،نگهداری،تبدیل به فرآوردهای فندق وارائه آن به بازار ومصرف کننده می بباشد برای رسیدن به این هدف تصمیم گیری وکار گروهی وتیمی جایگزین شخص محوری استفاده از نیروی انسانی قوی و توانمند ومتعهد وآشنا به صنعت فندق،استفاده از تکنولوژی روز،اطلاع داشتن ازشرایط فندق در جهان ،حضور جدی در نمایشگاه های جهانی و منطقه ای به مننظور تبادل اطلاعات همراه با صداقت و صراحت از الزامات موفقیت برای توسعه و رشد شرکت خشکبار طلائی پاسارگاد می باشد که به جد دنبال می گردد.

به عنوان یک تاجرباتجربه دورنمای تجارت وصنعت خشکبار رادرسال آینده چطور ارزیابی می کنید؟

 می توان گفت استان قزوین درتولید پسته،کشمش وفندق دارای پتانسیل های خوبی است که متاسفانه دربخش پسته به علت مدیریت سنتی باغ های پسته استان تقریبا نابودشده است،در رابطه باکشمش دربخش تولیدو فرآوری ،نسبتا شرکت هایی  با تکنولوژی به روزترنسبت به گذشته درحال فعالیت هستند ولی در بخش صادرات همچنان ضعیف هستیم ودلیل این نیز کاملا مشخص است که یک تولیدکننده نمی تواند یک صادرکننده خوب باشد این ها دوبخش مجزا ازهم می باشند،باید شرکت های تولید کننده برای صادرات سازمانی جدادر بخش بازاریابی بازارمصرف،شناخت رقبا،دانش تجارب بین المللی داشته باشند.

در موضوع صنعت فندق تا زمانیکه برای فقدان صنایع فرآوری تبدیلی و تکمیلی چاره ای اندیشیده نشود ویابرای دلال منشان ومنفعت طلبانی که فندق را با حدود 20درصد رطوبت به بازار و صنایع تبدیلی عرصه می کنند ویا روش های علمی جایگزین در برداشت و نگهداری برای جلوگیری از 30درصد کپک زدگی به کار گرفته نشود،نمی توان دورننمایی شفاف وروشنی برای این صنعت مهم پیش بینی کردباید یک تعامل صمیمی و اعتماد متقابل بین تولیدکنندگان (کشاورزان)وفعالین عزیز در عرصه صنعت فندق وخشکبار در مورد نحوه نگهداری وپوست گیری به موقع اطلاع رسانی شود تا از رطوبت ودرصدکپک زدگی آن کاسته شود، بدیهی است تا زمانیکه این موانع برطرف نشود نمی توان گام های موثری در تجارت وصنعت خشکبار برداشت ؛بیش از90درصد فعالین در صنعت فندق،گران اداره می شود یعنی محصول رابا 30درصد بهره به مدت طولانی خریداری می کنند وکسانی که درگیر بهره اعم از بانک یا بازار هستند نمی توانند هزینه بهره را به قیمت کالا اضافه کنند بنابراین از روند خروج کسانی که گران اداره می شوند از بازار کاملا محسوس است .

غالبا فعالین در حوزه فندق اینکاره نیستند ودر دوران رونق بازار وارد این بخش شده وازایش قیمت وکاهش سود باعث شده تا افراد غیرحرفه ای دچارتنگی نفس شوندوبازار درحال اخراج افراد غیر حرفه ای است وعصر حضور آماتورها درکسب وکار به پایان دوران تاریخی خود نزدیک شده است.

درمورد قیمت هم شرایط بسیار غیرمنطقی،غیرحرفه ای وبدون دانش از بازار تولید ومصرف توسط سفته بازان وخریداران طولانی بابهره 30درصد انجام می شود که هر روز تحت تاثیرنوسانات غیرمنطقی قرار دارد که باعث رکود بازار مصرف داخل شده وفضا برای ورود فندق ترکیه را به کشور مهیا می سازد ومهمتر اینکه بارفروشان باید دانش محور با صداقت ومورد اعتماد تولیدکننده وخریداران عمل کنند تا یک فضای رقابتی سالم وحمایت منطقی از تولید کننده ومصرف کننده وحمایت از تولید ملی اتفاق بیافتد.

راه توسعه پیشرفت،صداقت وصراحت است با افزایش در فروش نسبت به همکاران بار فروش جز زیان رکود بازار چیزی نیست ونتیجه ای جز خیانت به تولید ملی نخواهد داشت.

امیدواریم مسئولین ر دستگاه های مختلف که متولی این امور می باشند برای حل این مشکلات اهتمام جدی معمول کنند تا بتوان دورنمای مثبتی در این حوزه پیش بینی کرد.

مصاحبه با سالنامه نوروزی96شماره97(فروردین امروز)   

WWW.FARVARDINEMRUZ.IR