عصرحضورآماتورها درکسب وکاربه پایان دوران تاریخی خود نزدیک شده است

عصرحضورآماتورهادرکسب وکاربه پایان دوران تاریخی خود نزدیک شده است

سال1396هم به ایستگاه پایانی رسید،جنابعالی به عنوان صاحب نظردرعرصه اقتصاد ملی واستانی چه ارزیابی ازاین سال دارید؟

وضعیت اقتصادی اعم ازملی واستانی درنیمه اول سال96نسبتا خوب بود،باتلاش هایی دربخش های مختلف روندمثبت وقابل قبولی دراین حوزه مشاهده میشد،متاسفانه درنیمه دوم سال باتوجه به اتفاقاتی که درکشور رخ دادوضعیت اقتصادی ازحالت طبیعی خارج شدازجمله می توان به اعتراضات پراکنده در دی ماه ،نوسانات نرخ ارز وطلا وبورس ،کاهش ارزش پولی ملی ،کاهش قدرت خریدمردم اشاره کردکه آرامش نسبی وامید به آینده را در حوزه وعرصه اقتصاد تحت تاثیر خودقرار داد،البته استان قزوین با توجه به ظرفیت قابل توجه بومی خودنسبت به سایر مناطق ازوضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار بودوامیدواریم باتلاش مسئولین،سرمایه گذاران وصاحبان صنعت درحوزه آبیاری تحت فشار کمک به فعال نمودن واحدهای تولیدی تعطیل شده یا نیمه فعال ورایزنی های برون مرزی زمینه صادرات تولیدات استان رادرحوزه صنعت وکشاورزی بیش از پیش فراهم کنند.

به عنوان یک کارشناس خبره،برای رونق صنعت خشکباردر استان قزوین چه انتظاری از مسئولین دارید؟

مشکلاتی دربخش های مختلف صنعت،خشکباردراستان وجود دارد که بایدمسئولین محترم دردستگاه های مختلف اجرایی ذیربط باجدیت به حل آن اهتمام بورزند ازجمله می توان به پراکندگی درتصمیم سازی،کم تجربگی،سنتی بودن در روش های نیل به رسیدن زمینه های مناسب برای توسعه صنعت خشکبارشده نمود ،وقتی که دربازی رقابت درمقابل رقیبانی قرار می گیریم که از آخرین متدها وروش های علمی در زمینه صنعت خشکبار برخوردار می باشند،نمی توانیم با دانش منسوخ  شده سنتی نگاه محدود منطقه ای بدون اینکه حلقه های تولیدبا بازار مصرف ویا پیچیدگی های دانش تجارت جهانی را بشناسیم با آنان رقابت نمائیم ،بایددر برطرف سازی این نواقص با نظارت عالیه مسئولین اقدام شود به طور مثال زمانی قراربود پارک های صنعتی در حوزه های مختلف صنعت وتجارت در استان قزوین تاسیس شود که متاسفانه عملی نگردید درهر صورت جلودار برطرف کردن ،موانع مسئولین می باشند.

ارزیابی شما ازفعالیت های اقتصادی ودوری ازشرایط رکود پسابرجام چیست،برای توسعه صادرات واشتغال زائی بیشتر چه برنامه ای باید در پیش گرفت؟

انتظار می رفت نتوانستیم ازفرصت ایجادشده بعدازبرجام استفاده نمائیم ،یابهتربگوییم چیزی به عنوان پسابرجام نداشتیم بعضی ازاقدامات آگاهانه یاناآگاهانه در داخل کشورهمراه با اقدامات آگاهانه وشیطنت آمیز درخارج ازمرزها،عملا تاثیر برجام رادرعرصه های مختلف اقتصادی منفی یاحداقل بسیار تقلیل داد؛البته برجام توانست تاثیرات عام خود رابرفضای عمومی کشور گذاشته وجو روانی بلاتکلیفی دراکثرموضوعات به ویژه دربحث اقتصاد را از بام کشور دور سازد؛اما تحولات مورد انتظار پس از آن به دلایل فوق بسیار محدودوناچیزشد درصورتیکه برجام فرصت بسیار مغتنمی برای تحول اقتصادی وبه تبل آن رونق در زمینه اشتغال بود،امروز نمی شودبا اقتصاد جزیره ای به اهداف متعالی اقتصادی واشتغال حداکثری دست یافت؛توسعه اقتصادی ورفاه اجتماعی الزاماتی دارند که مهمترین آنها ایجاد اعتماد در بازارهای جهانی اعم از سرمایه وکاراست؛قبل ازایجاداین اعتماد کارسختی در پیش پای تولیدواشتغال کشور قرار دارد.

مهمترین دستاورد امسال برای شرکت خشکبار طلائی پاسارگاد چیست؟

فندق یکی ازمهمترین واصلی ترین مواداولیه برای صنعت محصول شکلات نه تنها در ایران بلکه در جهان امروزاست وقتی که صحبت از یک موضوع باگستره ملی یا جهانی می باشدبایدنگاهی فراتر از یک نقطه کوچک با مخاطبینی محدود داشت برای رسیدن به این هدف مهمترین دستاورد که شرکت خشکبار طلائی پاسارگاد سرلوحه کاری خود قرار داده هدایت وجهت گیری مدیریتی علمی وساماندهی بخش های مختلف آن در صنعت فندق می باشد. ما نمی توانیم در گردونه مدیریت به عقب برگردیم در این راستا آموزش نیروی انسانی وبه روزکردن اطلاعات تخصصی آنان،توسعه و ارتقاء دستگاه های تولید،مذاکره کشوربرای راه اندازی دوخط کنترل کیفیت وامضاءقرارداد با کشورترکیه و اتریش در حال انجام است.

رمزموفقیت شرکت خشکبار طلائی پاسارگاد چیست؟

رمز موفقیت شرکت خشکبار طلائی پاسارگاد در یک جمله فاصله گرفتن از نگاه ومدیریت سنتی و نزدیک شدن به روش های علمی و دانش محوربا مدنظر قرار دادن استانداردهای جهانی برای تهیه ،نگهداری ،تبدیل به فرآوردهای فندق و ارائه آن به بازارومصرف کننده می باشد برای رسیدن به این هدف تصمیم گیری و کار گروهی وتیمی جایگزین شخص محوری استفاده از نیروی انسانی قوی و توانمند ومتعهد وآشنا به صنعت فندق، استفاده از تکنولوژی روز،اطلاع داشتن از شرایط فندق در جهان،حضور جدی در نمایشگاه های جهانی ومنطقه ای به منظور تبادل اطلاعات همراه با صداقت وصراحت از الزامات موفقیت برای توسعه ورشد شرکت خشکبار طلائی پاسارگاد می باشد که به جد دنبال می گردد.

به عنوان یک تاجرباتجربه دورنمای تجارت وصنعت خشکبار رادر سال آینده چطور ارزیابی می کنید؟

می توان گفت استان قزوین درتولی پسته،کشمش وفندق دارای پتانسیل های خوبی استکه متاسفانه در بخش پسته به علت مدیریت سنتی باغ های پسته استان تقریبا نابود شده است،در رابطه باکشمش در بخش تولید وفرآوری،نسبتا شرکت هایی با تکنولوژی به روزتر نسبت به گذشته در حال فعالیت هستند ولی دربخش صادرات همچنان ضعیف هستیم ودلیل این نیزکاملا مشخص است که یک تولیدکننده نمی تواند یک صادرکننده خوب باشد این ها دو بخش مجزا از هم می باشند ،باید شرکت های تولیدکننده برای صادرات سازمانی جدا در بخش بازاریابی بازار مصرف ،شناخت رقبا، دانش تجارب بین المللی داشته باشند.در موضوع صنعت فندق تا زمانیکه برای فقدان صنایع فرآوری تبدیلی و تکمیلی چاره ای اندیشیده نشود ویا برای دلال منشان و منفعت طلبانی که فندق را باحدود20درصد رطوبت به بازار وصنایع تبدیلی عرصه می کنندویا روش های علمی جایگزین در برداشت و نگهداری برای جلوگیری از30درصد کپک زدگی به کار گرفته نشود،نمی توان دورنمایی شفاف وروشنی برای این صنعت مهم پیش بینی  کرد باید یک تعامل صمیمی و اعتماد متقابل بین تولییدکنندگان (کشاورزان)وفعالین عزیز در عرصه صنعت فندق وخشکبار در مورد نحوه نگهداری و پوست گیری به موقع اطلاع رسانی شود تا از رطوبت ودرصد کپک زدگی آن کاسته شود،بدیهی است تا زمانیکه این موانع برطرف نشود نمی توان گام های موثری در تجارت وصنعت خشکبار برداشت؛بیش از90درصد فعالین در صنعت فندق ،گران اداره می شود یعنی محصول را با30درصد بهره به مدت طولانی خریداری می کنند وکسانی که درگیر بهره اعم از بانک یا بازار هستند نمی توانند هزینه بهره را به قیمت کالا اضافه کنند بنابراین از روند خروج کسانی که گران اداره می شوند ازبازار کاملا محسوس است.

غالبا فعالین در حوزه فندق اینکاره نیستندودر دوران رونق بازار وارد این بخش شده و افزایش قیمت وکاهش سود باعث شده تا افراد غیر حرفه ای دچارتنگی نفس شوند وبازار درحال اخراج افرادغیر حرفه ای است وعصرحضور آماتورها در کسب وکار به پایان دوران تاریخی خود نزدیک شده است.

در مورد قیمت هم شرایط بسیار غیرمنطقی، غیرحرفه ای وبدون دانش از بازار تولید ومصرف توسط سفته بازان وخریداران طولانی بابهره30درصدانجام می شود که هر روز تحت تاثیر نوسانات غیر منطقی قرار دارد که باعث رکورد بازار مصرف داخل شده وفضا برای ورود فندق ترکیه را به کشور مهیا می سازد ومهمتراینکه بارفروشان باید دانش محور با صداقت و مورد اعتماد تولید کننده وخریداران عمل کنند تا یک فضای رقابتی سالم وحمایت منطقی از تولیدکننده ومصرف کننده وحمایت از تولیدملی اتفاق بیفتد.

راه توسعه پیشرفت،صداقت و صراحت است با افزایش در فروش نسبت به همکاران بارفروش جز زیان رکود بازار چیزی نیست و نتیجه ای جز خیانت به تولید ملی نخواهد داشت.

امیدواریم مسئولین دردستگاه های مختلف که متولی این امور می باشند برای حل این مشکلات اهتمام جدی معمول کنند تا بتوان دورنمای مثبتی در این حوزه پیش بینی کرد.