انواع فندق قزوین

فروش عمده فندق در شهر های مختلف از جمله قزوین دارای مراکزی می باشد که از طریق بازار های فروش قابل شناسایی می باشد.
استان قزوین یکی از مراکز تولید کننده و دومین قطب تولید فندق در کشور می باشد. این محصول در این استان در مرداد ماه جمع آوری می شود و به این مناسبت جشن فندق در آن برگزار می شود. در این منطقه چهار نوع فندق به عمل می آید که عبارتند از:

  •  سیاه بومی

  •  سفید

  •  بادامی

  •  زر آبادی

قیمت فندق قزوین

فندق تولید شده در استان قزوین بسته به نوع آن قیمت گذاری می شود. برخی از انواع این محصول روغن بیشتری داشته و دارای کیفیت عالی می باشند که به طور مسلم دارای قیمت بیشتری خواهند بود. تازه بودن این خشکبار نیز نقش مهمی در قیمت و نرخ نهایی آن دارد. نرخ این میوه در فصل جمع آوری پایین تر می باشد و می توان آن را به صورت تازه نیز مصرف نمود.