بیشترین صادرات فندق ترکیه به ایتالیا

بیشترین صادرات فندق ترکیه به ایتالیا انجام گرفت

ترکیه در ربع اول سال جاری به 105 کشور مختلف منجمله ایتالیا، آلمان و فرانسه فندق صادر کرد

10.05.2019 ~ 16.05.2019 

ترکیه در ربع اول سال جاری به 105 کشور مختلف منجمله ایتالیا، آلمان و فرانسه فندق صادر کرد

بررسی های انجام شده بر داده های اجمن صادرکنندگان شرق دریای سیاه، نشان می دهد، در دوره ژانویه تا آوریل سال جاری، از صادرات 93 هزا رو 437 تن فندق، 570 میلیون و 178 هزار و 85 دلار درامد حاصل شده است

صادرات فندق در این دوره نسبت به دوره مشابقه در سال قبل، از نطر مقدار 4 درصد و از نظر درامد 2 درصد افزایش داشته است

در صادرات فندق ترکیه، ایتالیا با 148 میلیون و 997 هزار و 996 دلار در رده اول قرار دارد

پس از ایتالیا، آلمان با 105 میلیون و 81 هزار و 101 دلار در جایگاه دوم و فرانسه با 51 میلیون و 368 هزار و 290 دلار در جایگاه سوم قرار دارد